Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

YSGOLORIAETH OWEN EDWARDS

Rhagarweiniad

Mae Ymddiried yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i hyrwyddo a hwyluso mynediad i weithgaredd addysgol a datblygol yn y diwydiannau creadigol : teledu, ffilm, radio a gwasanaethau digidol. Ei nôd yw ymestyn a chyfoethogi ystod sgiliau a phrofiad pobl ym maes y cyfryngau er budd gwylwyr, gwrandawyr a defnyddwyr yng Nghymru.

Cynigir Ysgoloriaeth Owen Edwards er cof am gyn ymddiriedolwr arbennig iawn,a oedd yn ymroddedig i gefnogi unigolion a allai gyfrannu i ddyfodol y cyfryngau yng Nghymru. Prif amcan yr ysgoloriaeth yw cefnogi datblygiad proffesiynol unigolyn sydd yn dyheu i ddilyn gyrfa a gwireddu uchelgais. Trwy gynnig swm ariannol sylweddol y bwriad yw ysgogi a hybu person i fanteisio ar gyfle penigamp ac unigryw i wneud cyfraniad sylweddol i’r diwylliant a’r diwydiant cyfryngol.

Ymgeisio

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn berson uchelgeisiol ac ymroddgar sydd yn barod wedi cychwyn ei g/yrfa yn y diwydiannau creadigol. Bydd angen profi deallusrwydd, dyfalbarhad ac afiaith am ddilyn trywydd newydd arbennig.

Ystyrir ceisiadau i ddatblygu gyrfa mewn teledu, ffilm, radio a gwasanaethau digidol; byddai modd hefyd ystyried cynlluniau hyfforddiant ar draws y meysydd hyn er mwyn adlewyrchu datlbygiadau aml-blatfform.

Gallwn ystyried cefnogi dilyniant gyrfa artistig;cynhyrchu; gyrfa rheolaeth/busnes creadigol neu cyfuniad o’r rhain i gyd.

Mae’n ofynnol fod yr ymgeisydd wedi byw yng Nghymru am o leiaf bum mlynedd.

Cyfanswm y grant

Bydd hyd at £30,000 ar gael i’w wario dros dair mlynedd ar weithgaredd penodol. Bydd y cyfanswm a roddir yn ddibynnol ar y cais ariannu a gyflwynir – gweler y canllawiau ymgeisio isod.

Bydd cynllun ariannu yn cael ei gytuno gyda’r ymgeisydd llwyddiannus ar gychwyn cyfnod yr ysgoloriaeth; Cynhelir adolygiad blynyddol o’r cynllun hyfforddiant ac asesiad o ddatblygiad yr ymgeisydd.

Astudiaethau/hyfforddiant cymwys

– cwrs galwedigaethol lefel uwch

– doethuriaeth mewn pwnc yn gysylltiedig a’r diwydiannau creadigol

– swydd preswyl

– profiad gwaith estyngedig o fewn cwmni neu sefydliad cydnabyddedig

– cynllun hyfforddiant mewnol gyda cwmni neu sefydliad cydnabyddedig

Gellir defnyddio’r arian i ariannu cyfuniad o’r uchod os yw’n amlwg fod dilyniant clir a phwrpasol i ddatblygiad personol a phroffesiynol yr ymgeisydd. Ni fydd hi’n bosibl defnyddio arian yr ysgoloriaeth tuag at brosiect academaidd sydd yn cael ei ariannu yn barod trwy ffynhonnellau ewropeaidd neu trwy nawdd masnachol.Bydd yn hanfodol hefyd fod sefyllfa hawlfraint unrhyw elfen o’r cais yn cael ei ddatgan rhagblaen.

Byddem yn croesawu cynlluniau datblygu personol sydd yn ystyried mathau gwahanol o hyfforddiant ac nid o reidrwydd yn dilyn y patrwm ffurfiol o gyrsiau hyfforddiant er engraifft gellid defnyddio’r arian i alluogi’r unigolyn i gael ei r/hyddau o waith/swydd os yw’r amcanion datblygiad proffesiynol yn glir.

Nid oes rhaid i’r gweithgaredd/hyfforddiant/cwrs gael ei leoli yng Nghymru.

Bydd Ymddiried yn cefnogi’r ymgeisydd llwyddiannus trwy benodi mentor personol dros y cyfnod penodedig.

Dethol

Cais ysgrifenedig

Nid oes ffurflen gais benodol a dylid cyflwyno cais cynhwysfawr i gynnwys y canlynol :

– braslun bywyd a gyrfa [cv]

– amlinelliad o sgiliau a phrofiad perthnasol

– cynllun datblygiad gyrfaol personol gan fanylu ar ddilysrwydd a pherthnasedd y gweithgaredd hyfforddiant/datblygol – cwricwlwm/rhaglen waith/manylion cwrs

– os yw’r gweithgaredd yn cael ei gynnig trwy gwmni masnachol/asiantaeth/ sefydliad neu drwy hyfforddiant unigol bydd angen manylion busnes/corfforiaethol er mwyn profi dilysrwydd

– cais ariannol – cost hyfforddiant/costau byw a threuliau

– geirda gan ddau ganolwr/aig

Dylai’r cais fod oddeutu 5,000 o eiriau

Dylid gyrru’r ffurflenni cais ar e-bost at: post@ymddiried.cymru