Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

 Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol Arlein

Manylion Personol

Eich C.V

Rydym yn derbyn y fformatiau canlynol: .odt, .rtf, .doc, .docx, .docm, .pages, .pdf, .mcw, .wps, .mcw


Rhaid i'ch C.V gynnwys y canlynol:

  • Manylion addysg
  • Profiad Gwaith

Enw(au) Cyntaf

Cyfenw

Lle Ganed

Cyfeiriad Parhaol

Cyfeiriad Gohebiaeth (os yn wahanol)

Rhif Ffon

Ffon Symudol

Ebost

Pwrpas y Cais

Teitl y cwrs/gwyl/prosiect a disgrifiad byr ohono:

Lleoliad

Dyddiad Cychwyn:

Dyddiad Gorffen:

Cymwysterau ar derfyn

Amcanion Personol

Adnoddau Ariannol

Nodwch yr holl gostau sydd yn gysylltiedig a'r cwrs, gan gynnwys unrhyw gostau cynhaliaeth. Nodwch hefyd faint o arian yr ydych yn ymgeisio amdano gan Ymddiried.

Nodwch unrhyw gyfraniadau yr ydych yn debygol o 'i gael - naill ai gan rieni/teulu, unrhyw ysgoloriaethau/grantiau eraill; benthyciadau neu daliadau gennych chi'n bersonol

*Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais am ysgoloriaeth neu grant arall, nodwch y manylion

Rhowch fanylion am unrhyw gymorth ariannol blaenorol gan yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Canolwyr

Nodwch enw, cyfeiriad a rhif ffon/ebost

Canolwr 1

Canolwr 2

Gwybodaeth Ychwanegol

Nodwch unrhyw wybodaeth bellach a all fod o gymorth i ni wrth ystyried eich cais

Rwy'n gymwys i dderbyn cymorth ariannol oherwydd

Unrhyw Wybodaeth Perthnasol Ychwanegol

Rhowch fanylion o unrhyw wybodaeth perthnasol arall y gall helpu eich cais