Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Cwestiynau Cyffredinol

Pwy mae Ymddiried yn cefnogi?

 • Unigolion sydd am ehangu eu sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a chyfryngau newydd.
 • Mudiadau sy’n hybu datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol er budd y sector gyfryngol.

Pa bryd mae’r dyddiadau cau?

 • Mae 3 dyddiad cau swyddogol ar gyfer derbyn ceisiadau am gymorth arianol bob blwyddyn sef Mawrth 1af, Gorffennaf 1af a Tachwedd 1af. Bydd yr Ymddiriedolwyr i gyd yn cyfarfod yn fuan wedi’r dyddiadau cau, i drafod y ceisiadau fydd wedi dod i law erbyn hynny.

Pa fathau o weithgareddau mae Ymddiried yn hapus i’w cefnogi?

 • Mynychu cyrsiau hyfforddi i ddatblygu sgiliau cynhyrchu neu grefft teledu, radio, cyfryngau newydd. Gall ‘rhain fod yn gyrsiau byr, rhan-amser neu lawn-amser. Er enghraifft,  gweithdai sgriptio; cyrsiau i feithrin sgiliau technegol arbenigol a chyrsiau gwella sgiliau busnes.
 • Mynychu cyrsiau addysg gradd uwch, ond nid cyrsiau gradd na chyrsiau perfformiadau llwyfan.
 • Grantiau teithio i wyliau / marchnadoedd cydnabyddedig.
 • Mudiadau neu gwmnïau sy’n cynnig rhaglenni hyfforddi / addysgiadol penodol.
 • Prosiectau sy’n cyfoethogi’r profiad diwylliannol drwy gyfrwng teledu, ffilm, radio a’r cyfryngau newydd.

 

Pa weithgareddau sy’n syrthio tu allan i sgôp cefnogaeth Ymddiried?

 • Costau cynhyrchu.
 • Meysydd theatr, perfformio, newyddiaduraeth.
 • Dydyn ni ddim yn talu am amser pobl er mwyn, e.e. datblygu syniad, sgript, a.y.b.

 

Oes modd derbyn cyfraniad tuag at gwrs gradd ?

Oes, ar gyfer gradd ôl-raddedig mewn maes perthnasol. Ond nid ydym yn ariannu ceisiadau i fynychu cyrsiau gradd gyntaf.

 

Oes modd derbyn cyfraniad tuag at gwrs perfformio teledu / ffilm / radio ?

Nag oes. Nid ariannu datblygiad perfformwyr yw ein nod, ond mae ‘na grantiau eraill ar gael gan eraill.

 

Oes mod derbyn cyfraniad tuag at gwrs perfformio llwyfan / canu ?

Nag oes. Nid ariannu datblygiad perfformwyr yw ein nod, ond mae yna grantiau ar gael gan eraill.

 

Sawl gwaith all unigolyn derbyn cefnogaeth ariannol?

Dwywaith yw’r uchafwm.