Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Telerau ac Amodau y Wefan

Mae eich mynediad i wefan Ymddiried (“y wefan”) yn amodol ar y telerau a’r amodau canlynol. Gan ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i’r telerau ac amodau hyn. Os nad ydych yn cytuno, peidiwch a defnyddio’r wefan os gwelwch yn dda.

Mae’r holl hawliau, gan gynnwys cronfa ddata cywir, yn y wefan a’i chynnwys, a Hawlfraint yn eiddo i neu trwyddedig i Ymddiried, neu fel arall yn defnyddio gan Ymddiried fel a ganiateir gan y gyfraith berthnasol.

Holl ddeunydd a gynhwysir ar y wefan gan gynnwys testun, delweddau, nodau masnach, logos, marciau gwasanaeth a thebygolrwydd personol yw deunydd perchnogol neu Hawlfraint ac oni bai y nodir fel arall efallai nid yn copïo, atgynhyrchwyd, lawrlwytho, postio, a drosglwyddir, dosbarthu neu ymyrryd â mewn unrhyw ffordd heblaw y mai chi – lle mae Hawlfraint ‘ ninnau, y-nid trydydd parti Fodd bynnag lawrlwytho copi sengl o ddeunydd sy’n cael eu harddangos ar y wefan ar eich cyfrifiadur cartref ar gyfer anfasnachol, personol yn defnyddio dim ond amod y byddwch yn cadw holl hawlfreintiau, credydau a eraill hysbysiadau a gynhwysir ar y deunydd. Ni fydd yn addasu deunydd o’r fath neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall.

Ac eithrio fel y caniateir uchod, byddwch yn addo nid copïo, storio mewn unrhyw gyfrwng (gan gynnwys unrhyw wefan arall), dosbarthu, drosglwyddo, ail-drosglwyddo, darlledu, addasu, neu ddangos yn gyhoeddus unrhyw ran o’r wefan heb ganiatâd ysgrifenedig caniatâd Ymddiried neu’n unol â’r Hawlfraint, dyluniadau a phatentau Deddf 1988 fel y’i diwygiwyd gan Hawlfraint a hawliau cysylltiedig Rheoliadau 1996.

Nid Ymddiried yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a geir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan yn ddi-dor neu ryddhau gwall, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu bod y wefan neu’r gweinydd sy’n ei gwneud yn ar gael yn rhydd o firysau neu fygiau neu cynrychioli ymarferoldeb llawn, cywirdeb neu ddibynadwyedd y deunyddiau.

Ydych yn ymgymryd â ac yn gwarantu i Ymddiried hynny na wnewch:-

 •  dynwared unrhyw berson neu endid, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, sylwadau o Ymddiried, neu fel arall yn camgynrychioli eich ymlyniad gyda pherson neu endid;
 •  ymyrryd â neu amharu ar y gweinyddion neu’r rhwydweithiau sy’n gysylltiedig â’r wefan, sy’n torri unrhyw ofynion, gweithdrefnau, polisïau neu reoliadau rhwydweithiau wedi cysylltu â’r wefan;
 •  wneud unrhyw beth sy’n cyfyngu defnyddwyr defnydd arall, neu fwynhad o’r wefan;
 •  ddefnyddio’r wefan ar gyfer unrhyw ddiben anghyfreithlon;

Postio neu drosglwyddo ar unrhyw adeg ar y wefan unrhyw un o’r deunydd canlynol:-

 1. deunydd anweddus, tywyll, aflednais neu bornograffig;
 2. deunydd sy’n anghyfreithlon, bygythiol, difrïol neu aflonyddu;
 3. deunydd sydd â chymhelliad hiliol neu ethnig gas neu yn wrthun;
 4.  deunydd sy’n ddifenwol neu anog;
 5.  deunydd sy’n gableddus;
 6.  gadwyn llythyrau, cynlluniau pyramid neu hysbysebion digymell neu unrhyw ddeunydd sy’n torri hawliau person arall fel hawlfreintiau neu hawliau moesol; neu
 7.  deunydd sy’n cynnwys meddalwedd firysau neu unrhyw eraill cod cyfrifiadur, ffeiliau neu raglenni a gynlluniwyd i dorri ar draws, difrodi, dinistrio neu gyfyngu ar ymarferoldeb unrhyw offer cyfrifiadurol meddalwedd neu galedwedd neu telathrebu.

Er bod wedi Ymddiried yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod y wybodaeth ar y wefan yn gywir ac yn gyfoes, ni ddylid trin y wybodaeth a gynhwysir ar y wefan fel datganiadau cyflawn ac awdurdodol.

Gellir gwneud unrhyw ran o’r wefan ar gael fel rhan o wefan arall heb ganiatâd ysgrifenedig o Ymddiried.

Ac eithrio fel a bennir ym mharagraff 2 uchod, i ofyn am awdurdod (o’r fath awdurdod i’w roi yn ôl disgresiwn llwyr yr Ymddiried) i atgynhyrchu unrhyw ddeunydd neu gynnwys cynnwys ar y wefan, cysylltwch â’r webmaster@Ymddiried-online.com Ymddiried am fwy o wybodaeth am yr hyperddolenni i ac o’r wefan, cysylltwch â’r webmaster@Ymddiried-online.com.

Hawliau a di-cyfrinachedd

Yn ddarostyngedig i delerau’r ddogfen bolisi preifatrwydd Ymddiried (hefyd ar gael ar y wefan), unrhyw wybodaeth neu ddata chi drosglwyddo neu bostio ar wefan y byddwn yn perthyn yn hollol i Ymddiried a gellir eu defnyddio gan Ymddiried ar gyfer unrhyw ddiben gan gynnwys heb gyfyngiad ar gyfer atgynhyrchu, ddatgeliad i drydydd partïon, darlledu, trawsyrru, postio neu fel arall yn ôl disgresiwn absoliwt y Ymddiried, ac wrth ystyried caniatáu eich mynediad i’r wefan ac ar gyfer ystyriaeth arall da a gwerthfawr digonolrwydd sy’n Ymddiried rydych drwy hyn yn cydnabod, drwy hyn byddwch yn eu neilltuo i Ymddiried ar ffurf bresennol aseinio Hawlfraint presennol a dyfodol holl hawliau o unrhyw natur yn ac i ddeunydd o’r fath ledled y byd am byth gan gynnwys adnewyddu a reversions ohono ‘.

 Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio a chadw Ymddiried sydd wedi ei indemnio gan ac yn erbyn unrhyw hawliadau, iawndal, treuliau, costau a rhwymedigaethau sy’n codi mewn unrhyw ffordd o’ch mynediad i a’r defnydd o wefan heblaw yn unol â’r telerau ac amodau hyn.

Diwygiadau

O dro i dro efallai ymddiried yn ymweld â ac yn ddiwygio telerau ac amodau hyn ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y diwygiadau o’r fath ac felly dylem ailedrych ar y dudalen hon o dro i dro i ymgyfarwyddo â’r fath.

Diweddaru

Nid yw Ymddiried yn derbyn unrhyw rwymedigaeth i gynnal neu ddiweddaru’r wefan.

Cysylltiadau

Wedi hyperddolenni ar y wefan yn cael eu graddio o ran cywirdeb gwybodaeth, diogelwch, dwyieithrwydd a hygyrchedd. Fodd bynnag, er y bydd Ymddiried yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod gwefannau eraill i sy gallwch gysylltu i oddi ar y wefan sy’n briodol, Ymddiried yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am gynnwys y gwefannau o’r fath neu unrhyw wefan sy’n cyrraedd o ganlyniad i hyperddolenni oddi ar y wefan.

Cyffredinol

Os penderfynir fod unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall na ellir ei orfodi oherwydd y cyfreithiau unrhyw wladwriaeth neu wlad y bwriedir i’r telerau ac amodau hyn yn effeithiol, ac yna i’r graddau ac o fewn yr awdurdodaeth honno tymor neu gyflwr sy’n anghyfreithlon, annilys neu na ellir ei orfodi, n eu gwahanedig a’u dileu o’r cymal hwn a bydd yn goroesi’r telerau ac amodau sy’n weddill, yn parhau mewn grym ac effaith lawn ac yn parhau i fod yn rhwymol ac yn orfodadwy.

Dehonglir a dyfarnir y telerau ac amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Datrusir pob anghydfod sy’n codi dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.

Os na dderbynnir telerau ac amodau hyn yn llawn, does gennych chi ddim caniatâd i gael gafael ar gynnwys y wefan neu sylwadau o fewn y wefan ac felly dylwch peidio defnyddio’r wefan ar unwaith.

Polisi preifatrwydd

Gweler dogfen bolisi preifatrwydd y wefan am wybodaeth am ein polisïau ar amddiffyn preifatrwydd pobl ar-lein.

Ar gyfer unrhyw sylwadau ynglŷn â’r wefan Defnyddiwch y manylion cyswllt yn yr adran Cyswllt.

Credyd: Mae’r rhain wedi sylfaenu ar delerau ac amodau © Canllaw ar-lein Cyf. 2001  gyda diolch iddynt.

Ffynhonnell:

http://web.archive.org/web/20060503024732/

http:// www.canllaw-online.com/ corporate/terms/index.htm