Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Preifatrwydd

Mathau o wybodaeth a gesglir gennym a sut rydym yn eu casglu

Weithiau, bydd Ymddiried eisiau gwybodaeth bersonol pobl. Dim ond os yw hi’n wybodaeth hanfodol y byddwn ni’n casglu’r math yma o wybodaeth. Mae Google Analytics ar y dudalen a gall fod elfennau eraill tebyg yn dod yn rhan o’r ategolion gan wefannau eraill sy’n defnyddio ‘cookies’. Mae ‘na ffurflenni electronig ynghlwm a WordPress a ti sydd i benderfynu a wyt ti am eu llenwi nhw.

Eich sylwadau

Mae’r templad WordPress yn gofyn am gyfeiriad e-bost er mwyn lleihau spam ac fel y gallwch chi gael nodyn i adael i chi wybod pan mae rhywun arall yn ymateb ar yr un pwnc.

Deunydd a lawrlwythir

Ni chesglir unrhyw wybodaeth

Gall fod dy gyfeiriad IP yn cael ei gofnodi’n awtomatig gan weinydd gwe. Ar wahân i gyfri ystadegau defnydd yn ôl gwledd, nid yw Ymddiried yn cymryd sylw o hwn.

‘Cookie’ yw ffeil testun bach y gall gwefan ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur er mwyn, er enghraifft, casglu gwybodaeth ynglŷn â’ch gweithgareddau ar y safle neu ei gwneud hi’n bosibl i ti ddefnyddio ‘basged siopa’ ar-lein i gadw golwg ar yr eitemau yr wyt ti’n dymuno eu prynu. Mae’r cookie yn trosglwyddo’r wybodaeth hon yn ôl i gyfrifiadur y wefan a dim ond y cyfrifiadur hwn fel arfer sy’n gallu ei darllen. Nid yw’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn gwybod bod ‘cookies’ yn cael eu gosod ar eu cyfrifiaduron wrth iddynt ymweld â gwefannau. Os wyt ti am wybod pryd mae hyn yn digwydd, neu os wyt am ei atal rhag digwydd, gallwch osod

Defnyddwyr o Dan 18 oed

Os wyt ti o dan 18 oed, sicrha dy fod yn cael caniatâd dy riant/gwarcheidwad ymlaen llaw pryd bynnag yr wyt yn darparu gwybodaeth bersonol. Nid oes hawl gan ddefnyddwyr sydd heb gael y caniatâd hwn i ddarparu gwybodaeth bersonol i ni.

Pwy sy’n casglu’r Wybodaeth?

Mae’r holl wybodaeth a gesglir yn cael eu rheoli gan Ymddiried a dim ond trwy gyfrinair y gellir cael mynediad i’r holl ffeiliau.

Sut defnyddir y wybodaeth bersonol?

Cesglir yr holl wybodaeth bersonol am reswm penodol a byddwn yn dy hysbysu beth yw hynny, neu mi fydd hi’n amlwg i ti beth fydd y pwrpas hwnnw.

Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol yn y ffordd yr ydym yn defnyddio dy wybodaeth bersonol byddwn yn diweddaru’r dudalen hon.

Diogelwch Data

Rydym wedi cymryd camau priodol i gadw dy fanylion yn ddiogel ac ni fyddwn yn datgelu unrhyw beth i drydydd parti heb dy ganiatâd.

Cysylltiadau i Wefannau eraill.

Mae Gwefan Ymddiried yn cynnwys cysylltiadau i safleoedd eraill sydd heb unrhyw gysylltiad â Ymddiried. Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn gymwys i’r safleoedd hynny ac nid yw Ymddiried yn gyfrifol am gynnwys ac arferion y Gwefannau hynny.

Eich data personol

Bydd Ymddiried yn cadw dy wybodaeth bersonol ar systemau Ymddiried tra byddi di’n defnyddio’r gwasanaeth yr wyt ti wedi gofyn amdano, ac yn ei dynnu i ffwrdd os bydd y pwrpas wedi’i ddiwallu.

Mae gennyt hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol y mae Ymddiried yn cadw amdanat ti ac mae gennych hawl i gael mynediad i’r wybodaeth y mae Ymddiried yn ei chadw amdanat ti ac i newid y wybodaeth lle bo angen. Rwyt ti hefyd yn gallu gofyn i ni ddileu, newid neu ddiweddaru eich data ar unrhyw adeg. Mae Ymddiried yn cadw’r hawl i godi tâl am geisiadau am wybodaeth.

Mae Ymddiried yn cadw’r hawl, ar unrhyw adeg, i addasu, newid neu ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn.

Cydnabyddiaeth: addaswyd polisi Preifatrwydd Canllaw Online at bwrpas Ymddiried. Rydym yn ddiolchgar i Ganllaw Online am hyn. Oddi wrth: http://web.archive.org/web/20060503024753/http://www.canllaw-online.com/corporate/privacy/index.htm