Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Adroddiad M J McMahon ar ŵyl SXSW, Austin, Texas

Golygodd cefnogaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth fy mod wedi gallu teithio i wyl SXSW yn Austin, Texas i gefnogi’r ffilm rwy’n ei chynhyrchu, The Man from Mo’Wax.

SXSW yw un o’r gwyliau mwya’ ac uchaf ei barch yn y byd. Mae’n wyl ar gyfer cerddoriaeth, ffilm a’r diwydiant digidol, rhyngweithiol, gyda’r ŵyl yn dewis y goreuon i’w arddangos yn yr ŵyl

Eleni, derbyniodd yr ŵyl 2,458 ffilm, gan ddewis 140 i’w harddangos, gan gynnwys ein ffilm ni, The Man from Mo’Wax

Cynhaliwyd yr ŵyl rhwng Mawrth 11eg a 20fed, 2016. Dangoswyd The Man from Mo’Wax dair waith. Llwyddais i â’r tîm, Cyfarwyddwr, Matthew Jones; cyd-gynhyrchydd, Brian A.Hoffman; golygydd, Alec Rossiter a’r ymchwilydd archif, Lee Holmes fynychu pob dangosiad.

Unwaith i’r ffilm gael ei derbyn gan SXSW, roedd modd i ni geisio am arian ‘completion funding’ y BFI. I dderbyn yr arian yma, mae’n rhaid i ffilm gael ei derbyn gan un o 21 gŵyl genedlaethol. Mae’r SXSW yn un o’r gwyliau cydnabyddedig hynny. Rhai wythnosau’n ddiweddarach, mi sicrhawyd yr arian gan olygu ein bod yn gall cwblhau’r ffilm.

Mae’r ffilm hefyd wedi cael ei derbyn yn y gwyliau yma:

Nashville Film Festival
Sydney Film Festival
Melbourne International Film Festival
BFI London Film Festival

Mae’r BBC wedi gweld y ffilm ac wedi datgan bwriad i’w ddarlledu’r mewn strand gerddorol.
Rhestrodd cylchgrawn Rolling Stone y ffilm yn eu ’25 ffilm gorau’r ŵyl’
Nododd yr The Independent bod y ffilm yn un o’r 6 ddenodd eu sylw yn yr ŵyl.
Derbyniodd y ffilm adolygiad da iawn gan Variety.


MJ_McMahon_001-1

sxswfilm

 

Ffilmio ym Melize ar gyfer traethawd MA

Adroddiad Charlotte Austwick:

Roedd saethu ffilm anthropolegol ar fy mhen fy hun mewn gwres llethol o 40 gradd, cyllideb fechan, dim dealltwriaeth o’i iaith frodorol a hynny wrth geisio torri drwy jwngl gyda machete wrth gael fy mwyta’n fyw gan forgrug yn heriol – ac yn dipyn o brofiad!
Pwrpas fy nhaith oedd creu ffilm ar gyfer fy nhraethawd M.A. ar Felize. Roedd yn brofiad ‘unwaith mewn bywyd’. Datblygais fel cynhyrchydd ffilm ac mi ddysgais fod gen i reddf naturiol ar gyfer sinematograffi. Dw i’n teimlo i mi dyfu fel person hefyd wrth i mi brofi pethau na all eraill ‘mond freuddwydio amdanynt. Mae nofio mewn dŵr grisial wrth wylio dynes yn yr un dŵr â mi yn ymdrochi wrth bluo iâr yn fythgofiadwy. Dyna’r Belize brofais i!
Dw i wedi arfer gyda’r profiad o weithio ar set ddrama gyda chriw mawr yn tynnu eu pwysau o gwmpas. Roedd y profiad yma felly’n un anodd a chymhleth i mi
Cefais gryn anhawster adre yn y ‘stafell olygu. Roedd y feddalwedd yn newydd i mi ac er bod gen i ddarlun clir ar gyfer y ffilm orffenedig, roedd y manion yn waith caled ac rwy’n difaru peidio holi am gymorth golygydd sain broffesiynol.
Roedd fy noethuriaeth wedi ei rannu’n 50/50 rhwng anthropolegaeth cymdeithasol a chynhyrchu ffilm.
Llwyddais i godi digon o arian i gwblhau fy nhraethawd hir yn allanol ac rwy’n hynod ddiolchgar i’r Ymddiriedolaeth am y grant dderbyniais. Wnaeth y grant fy nghynorthwyo i gwblhau fy ngwaith maes.
Roedd y cyfraniad cyfystyr â 2012 o ddoleri Belize, sy’n fwy na mae rhai o’r bobl leol yn ei ennill mewn blwyddyn.
Felly, diolch o galon i’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig am y gefnogaeth.

Gwyl Ffilm y Cenhedloedd Unedig

Adroddiad: Deborah Perkin

A minnau ar fy ffordd i’r United Nations Association Film Festival, roedd hedfan i San Francisco dros giât enwog y ‘Golden Gate’ yn wefreiddiol. Ni fuaswn wedi gwneud y daith o gwbl oni bai am grant i deithio yna a dderbyniais gan yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig.

Roeddwn yno i hyrwyddo fy ffilm ddogfen gynta’ ar gyfer y sinema, Bastards. Mae’r ffilm yn olrhain dygnwch un fenyw anllythrennog sy’n ceisio cynnig y bywyd gorau posib i’w phlentyn llwyn a pherth. Mae cymaint yn y fantol gan ei bod yn byw ym Moroco, gwlad Fwslimaidd ble mae rhyw du allan i briodas yn anghyfreithlon

Roedd y cyfleoedd i rwydweithio’n wych a chefais gyfleodd i wneud cysylltiadau ar gyfer prosiectau posib y dyfodol. O safbwynt dosbarthu’r ffilm yn America, roedd yn arbennig o ddefnyddiol cael cyfarfod â chymaint o academyddion o Brifysgol Standford, ble cynhaliwyd yr ŵyl. Addawodd pennaeth yr adran Ddwyrain Canol y byddai’n Standford yn prynu’r ffilm ar gyfer llyfrgell y Coleg. Bydd hyn yn sêl bendith defnyddiol iawn wrth i ddosbarthwyr y ffilm, Icarus Films geisio gwneud gwerthiannau i brifysgolion Americanaidd eraill.

Bastards_UK_Quad_new_FINAL_PRINT (2)

 

Cyfnod ‘internship’ gyda Paramount Pictures

Adroddiad Gabriella Lewis

Ar minnau newydd ddychwelyd o wyl ffilm Cannes, hoffwn ddiolch yn fawr i’r Ymddiriedolaeth am roi cymorth ariannol i mi’n ddiweddar i dderbyn cyfnod o waith ‘internship’ gyda Paramount Pictures. Rwy’n teimlo i’r profiad gyfoethogi a chynorthwyo fy natblygiad fel entrepreneur ffilm.

Gabriella LewisGabriella Lewis #2

Cwrs cyfarwyddo y Royal Central School of Speech & Drama

Adroddiad Robert Gwyn Davin

Roedd cwrs cyflwyniad i gyfarwyddo yn y Royal Central School of Speech and Drama yn gyflwyniad da i fyd cyfarwyddo theat.r, er ofewn cyfyngderau coleg ddrama Roedd 16 ohonom yn y dosbarth. Actores sydd wedi symud i rôl cyfarwyddwr oedd y tiwtor. Roedd dau ddosbarth yr wythnos, rhwng 7-9 nos Lun a nos Fercher.

I mi, roedd hanner cyntaf y cwrs yn gryfach na’r ail hanner. Yn y cyfnod cynnar, dysgom am amlinellu pwrpas, creu ffiniau, ysgrifennu cytundeb o gyfrifoldebau o fewn y dosbarth a thuag at ein cyd-fyfyrwyr. Roedd yn awyrhylch saff, ble roedd rhwydd hynt i wneud camgymeriadau ac felly i ddysgu. ‘Doedd y mwyafrif o’r myfyrwyr heb gyfarwyddo o’r blaen, er roedd y rhai a oedd wedi yn gorfod cyfaddawdu tipyn gan eu bod yn fwy cyfarwydd gyda’r gwaith.

Cawsom 2 gyfle i gyfarwyddo cyflwyniadau llafar / monolog gan ddefnyddio myfyrwyr oedd ar gyrsiau eraill. Er enghraifft, myfyrwyr tramor yn dysgu actio trwy gyfrwng y Saesneg

Roedd defnyddio gemau ac arwain y dosbarth yn y sesiynau twymo ar gychwyn pob gwers yn brofiad da, er ychydig yn frawychus!

Mae gan goleg Central lyfrgell wych, ystafelloedd ymarfer da ac adnoddau technegol heb eu hail. Os oes awydd gan unrhyw un i ddysgu unrhyw agwedd ar ddrama, fedra i ddim meddwl am le gwell i wneud hynny.

central school of speech & drama 2 central school of speech & drama