Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Wedi ei sefydlu yn 2018, mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn digwydd pob dwy flynedd ac yn dathlu animeiddio i bawb o bob gallu a chefndir.

Rhwng 7 a 24 Ebrill 2022, daeth Gŵyl Animeiddio Caerdydd ’22 â’r diwydiant animeiddio, cefnogwyr a darpar animeiddwyr ynghyd ar gyfer rhaglen hybrid llawn dop o ffilmiau byr wedi’u hanimeiddio, erthyglau nodwedd, dosbarthiadau meistr, sgyrsiau, perfformiadau, digwyddiadau diwydiant, digwyddiadau rhwydweithio, arddangosfa a phartïon, a hynny ar-lein (ar gael ledled y byd) ac mewn person mewn lleoliadau ar hyd a lled Caerdydd.

Cyfrannodd Ymddiried gefnogaeth ariannol i CAF22 o Gronfa Ysgoloriaeth Owen Edwards, i gefnogi gweithgaredd addysgol a gwaith CAF yn helpu pobl ifanc i gael mynediad ir diwydiannau creadigol. Defnyddiodd CAF yr arian yma i gynnig cefnogaeth a phrofiad gwaith, bwrsarïau, prosiect mentora i gefnogi myfyrwyr niwro-ddargyfeirio, rhaglen ddysgu diwydiannau creadigol, sgyrsiau a dosbarthiadau meistr.

Yn ogystal â phrofiad gwaith, galluogodd cefnogaeth Ymddiried ni i gyflwyno sgyrsiau diwydiant, dosbarthiadau meistr a sesiynau Holi ac Ateb i helpu pobl ifanc i ddeall sut i gael mynediad i’r diwydiant ac i adeiladu gyrfaoedd mewn animeiddio.

Dymar ail dro i Ymddiried ein cefnogi. Derbynion ni gyfraniad ar gyfer CAF20 hefyd. Roedd yr wŷl wedi ei drefnu ar gyfer 2-5 Ebrill 2020. Yn anffodus, oherwydd coronafirws, bun rhaid gohirio CAF20 funud olaf, ond gyda chefnogaeth cyllidwyr gan gynnwys Ymddiried, llwyddodd tîm CAF i ailddatblygu a  chynnal fersiwn ar-lein or ŵyl ym mis Hydref 2020.

I ni fel gŵyl ifanc, mae gweithio gydag Ymddiried wedi bod yn brofiad trawsnewidiol. Yn aml, gall geisiadau am gyllid gymryd amser hir a rhoi llawer o bwysau ychwanegol ar sefydliadau bach, ond roedd y broses o wneud cais i Ymddiried yn hynod o syml. Ar ôl cyflwyno ein cais, ac ymateb i gwestiynnau, roeddem yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth Ymddiried i CAF20. Roedd 2020 yn amlwg yn flwyddyn anodd dros ben i wyliau, ond fe wnaeth cefnogaeth amyneddgar a chydymdeimladol Ymddiried ein galluogi nid yn unig i oroesir flwyddyn, ond rhoddodd le ac amser i ni ddysgu a thyfu fel gŵyl. Rydym wedi creu rhaglen ar-lein rydym yn falch iawn ohoni, a byddwn yn parhau iw datblygu yn y dyfodol, gan wneud CAF yn llawer mwy hygyrch i bobl sydd ddim yn byw yn agos i Gaerdydd, cynulleidfaoedd anabl, rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu, a’r rhai sy’n wynebu rhwystrau ariannol i gael mynediad at ddigwyddiadau. Fe wnaeth cefnogaeth gynyddol Ymddiried yn 2022 ein helpu i gyflwyno ein gŵyl fwyaf hyd yma, ar fersiwn hybrid cyntaf erioed o CAF.

– Lauren Orme, Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Dyma flas o’r hyn oedd ar gynnig

https://www.youtube.com/watch?v=fRv1gDi-p2A