Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Margred Pryce – MA Golygu yn yr NFTS, yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol

Ar ddiwedd 2017, cefais gynnig lle ar y gwrs MA Golygu clodfawr yn yr NFTS, yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol. Er y cyfle arbennig hwn, ysgoloriaeth gan Ymddiried a dweud y gwir a alluogodd fi, mam sengl i ddau o blant, i ymrwymo i’r MA. Rwy’n ddiolchgar tu hwnt i Ymddiried am gyfrannu tuag at fy ffioedd ysgol. Cymerodd yr ysgoloriaeth hon bwysau ariannol enfawr oddi ar fy ysgwyddau a chaniatáu imi ganolbwyntio’n llawn ar gael y gorau o’r cwrs. Am hyn, dwi’n ddiolchgar iawn. 

Ers hynny, bues i’n un o 8 golygydd yn NFTS yn datblygu ein sgiliau technegol a sgiliau adrodd straeon ochr yn ochr â myfyrwyr eraill: cyfarwyddwyr, cyfansoddwyr, dylunwyr sain, ysgrifenwyr sgrin, cynhyrchwyr ac artistiaid VFX. Rydyn ni wedi dysgu’r grefft trwy greu ffilmiau, dysgu wrth wneud camgymeriadau, a dysgu wrth gydweithio’n greadigol ac effeithiol gyda’n gilydd. Dwi wedi dysgu cymaint trwy wylio ‘rushes’ a golygiadau myfyrwyr eraill, trwy eistedd mewn sesiynau adolygu wythnosol, a thrwy ddysgu cynnig a derbyn beirniadaeth adeiladol ar ffilmiau. Roedd rhain yn gyfleoedd amhrisiadwy, a phob un o dan arweiniad tiwtoriaid golygu eithriadol yr NFTS fel Richard Cox (Gentleman Jack), Clare Ferguson (Aileen: Life and Death of a Serial Killer), tiwtoriaid gwadd fel Will Oswald (Good Omens), Lucien Clayton (Derry Girls), Mick Audsley (A Personal History of David Copperfield) a Jon Gregory (Three Billboards Outside Ebbing Missouri). 

Heblaw am yr amrywiol ymarferion dysgu, dros y ddwy flynedd dwi wedi golygu chwe ffilm ffuglen fer, dwy ffilm ddogfen arsylwadol, ffilm ddogfen wyddonol, ffilm animeiddio a chyfres o hysbysebion. Ron i hefyd yn Is-Olygydd ar ffilm ffuglen fer, November 1st, a enillodd Efydd yn Oscars Myfyrwyr Los Angeles 2019 ac oedd hefyd ar restr hir am BAFTA eleni. Yn ogystal a hyn, dwi’n lwcus iawn y bydd un o’n ffilmiau ffuglen i, Room for Two, yn cael ei dangos fel rhan o wyl BFI Flare cyn diwedd y mis. 

Yn NFTS, dysgais taw’r broses o gydweithio creadigol yw’r peth pwysicaf i’w feistroli. Dwi’n falch tu hwnt mod i wedi gallu cydweithio’n agos ac yn gynhyrchiol gyda chymaint o fyfyrwyr eraill ac wedi llwyddo i greu partneriaethau gweithio arbennig iawn. 

Wythnos diwethaf, cyflwynon ni ein ffilmiau gradd ffuglen, dogfen ac animeiddio i gynulleidfa wahoddedig yn Picturehouse Central a graddio yn yr Empire Leicester Square. Mae wedi bod yn ddwy flynedd wefreiddiol, a dwi wedi dysgu llawer am fy hunan fel golygydd – dwi’n cael fy nenu at straeon llawn emosiwn a dwi’n mwynhau dod â sensitifrwydd a chwilfrydedd i’r deunydd. Dwi’n falch tu hwnt mod i wedi cael y cyfle yma a gallaf argymell y profiad i unrhyw un. 

Mae nhw’n dweud bod popeth yn edrych amhosib hyd nes iddo ddigwydd. Ychydig flynyddoedd yn ôl roedd fy mreuddwyd o weithio fel golygydd mewn ffilm a theledu yn teimlo’n bell ac anghyraeddadwy. Nawr, gyda chefnogaeth Ymddiried, dwi’n olygydd dwyieithog gyda chyfoeth o brofiad, ac sy’n barod i fod yn rhan o’r gymuned gwneud ffilmiau yng Nghymru. Diolch yn fawr.

 

Margred – rhes flaen, ar y dde

Al Sarab Tree

 

 

 

 

 

 

 

 

Room for Two

It’s my Shout – Stori Clare C Potter

Pedair blynedd yn ôl, rhoddodd Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig arian i mi wneud cwrs sgriptio (ac mae’r amser wedi hedfan!) Ers hynny, ac yn uniongyrchol oherwydd y cwrs, roeddwn eisiau gwneud rhaglen ddogfen. Wel, rwy’n falch o gael dweud y gwnaeth y BBC gomisiynu syniad gen i ar gyfer cynllun It’s My Shout – dyma’r tro cyntaf i mi gyfarwyddo unrhyw beth!

Mae’r rhaglen ddogfen yn ymwneud â Shirley Walker, barbwr yn fy mhentref. Mae hi wedi bod wrthi’n torri gwallt ers bron i 70 mlynedd (a’i thad yn yr un ystafell am flynyddoedd cyn hi). Mae’r wal wedi’i addurno gyda lluniau o ddynion iddi dorri eu gwalltiau ar hyd y blynyddoedd. Mae’n lle arbennig, ac rwy’n hynod o ffodus o fod wedi cael cyfle i greu’r ffilm.

Rydw i mor ddiolchgar i chi am roi’r cyfle i mi.

Dyma’r ffilm!:

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0002y3t

Radio Platfform Internships

Radio Platfform is Wales Millennium Centre’s flagship creative education programme. Comprising of a youth-led digital radio station and a six-week accredited training course in broadcasting, it provides skills for life, skills for work and a chance for young people to have a voice.

Since October, Radio Platfform has benefitted from seven part time, paid interns to really commit to running the station and receive recognition for their contribution. The Welsh Broadcasting Trust’s generous support has made a real difference in getting these Internships off the ground.

Ben and Daniel both now work 20 hours each week to manage the day to day running of the station and provide guidance and support for new participants.

Ben Clark’s story:

Six months after graduating from Cardiff University, I joined Radio Platfform as a volunteer. At the time I was working in retail, having had no luck finding a job in an area I wanted to pursue as a career. Searching the Wales Millennium Centre’s Jobs Board page, I stumbled across an advert for Radio Platfform – a free scheme offering young people the opportunity to learn all aspects of radio production. As someone who desperately wanted experience in the arts and media industries, this course seemed specifically suited towards me. I ended up volunteering with Radio Platfform, participating in countless projects and events with the station, and in October of last year I landed the first job that has made me feel like I’m making progress towards my career ambitions.

Daniel Edwards’ story:

I have been in this role now for about four months and it has been a most enjoyable experience and a huge learning curve for me. The job is very rewarding as it requires me to interact with the many young people who come into the station and who record their shows. It gives me great pride to encourage and advise them in their creative decisions as well as providing a safety net should they need any help with the station equipment..

 

 

 

 

M.A Cyfarwyddo Rhaglenni Dogfen, NFTS

O’r 8 o bobl ar fy nghwrs yn yr National Film and Television School, fi oedd â’r lleia’ o brofiad. Er hynny, dw i’n angerddol am adrodd storïau ac mae gen i empathi cryf tuag at bobl, oedd yn sylfaen dda i fy helpu i feithrin sgiliau technegol newydd ac i ddarganfod fy arddull fy hun o wneud ffilmiau.

Fe wnes i dair ffilm yn fy mlwyddyn gyntaf: “Poetry”; “Moment of Truth”, ac “Ymchwilio”. “Poetry” oedd y ffilm gyntaf i mi wneud erioed. Lleolwyd y ffilm yn ardal y Gŵyr. Cefais ymateb cadarnhaol iawn gan y tiwtoriaid a fy nghyd-fyfyrwyr. Gyda’r ffilm hon, y pwyalais i mi oedd datblygu fy sgiliau camera, gan ganolbwyntio ar greu sinematograffi diddorol a hudolus.

Lleolwyd  fy ffilm, “My Moment of Truth” yn y Gŵyr hefyd. Mae’r ffilm yn olrhain hanes cymeriad sydd  â gorffennol cythryblus, wrth iddo aros am ganlyniadau profion i weld os oedd wedi gwella o salwch difrifol.

Roedd fy ffilm “Ymchwilio” yn trafod sut gall rhedeg pellter fod o gymorth i’ch iechyd meddwl. Roedd y ffilm hon yn her fawr, gan i ran fwyaf o’r ffilmio digwydd yn yr awyr agored mewn tywydd stormus, a chefais rai anawsterau gyda’r stori, ond trwy olygu a’r defnydd o sain a cherddoriaeth gain, daeth y ffilm at ei gilydd a derbyniodd adborth da. Dyma’r ffilm y gwnes i’r nifer fwy o gamgymeriadau, ond yr un y dysgais fwya’ wrth ei gwneud. 

Dw i nawr yn gweithio ar fy ffilm graddio, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddysgais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf i wneud rhaglen ddogfen am grŵp dawns fenywaidd yn yr UDA sy’n gwella wedi cyfnod o fod yn gaeth i gyffuriau. 

Aeth y cyfraniad o £2,500 a gefais gan ‘Ymddiried’  tuag at ffioedd fy M.A.. Gymerodd hwn lawer o’r pwysau ariannol oddi arnaf, gan adael i mi ganolbwyntio ar y cwrs, sy’n brofiad unwaith mewn bywyd.  Dw i’n teimlo ‘mod i wedi ymestyn fy hun yn greadigol mewn cymaint o ffyrdd, wedi cwrdd â phobl anhygoel, wedi gwella fy rhwydwaith, ac yn fwy na dim, wedi  datblygu fy arddull creu ffilmiau. 

Bryony Wigley 2

Cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol i Kenya

Ym mis Ionawr, 2018, cefais gyfle, gyda chymorth ariannol gan yr Ymddiriedolaeth i weithio fel cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol a chadwraeth i Kenya ‘dan arweiniad yr fforiwr a’r anturiaethwr Colonel Blashford-Snell (OBE). Roedd yn alldaith yn gydweithrediad gyda’r Mount Kenya Trust a’r El Karama Conservancy i weinyddu cymorth deintyddol a meddygol, dosbarthu sbectolau a llyfrau ysgolion, ynghyd ag ymchwilio ymhellach i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt yn yr ardal.
Roedd ffilmio’r ymgyrch a gweithio fel cydlynydd ffilm yn heriol ar adegau, ond yn bleserus. Roedd y daith yn un prysur, gyda chriw mawr o bobl a nifer o gamerâu i fy nghadw’n brysur wrth fy ngwaith. Wnaeth y gwaith a gynhyrchwyd creu argraff fawr arna i.
Y brif her dechnegol i mi oedd yr angen cyson i bweru’r batris a gorfod bod yn ymwybodol o ble fyddai‘r ffynhonnell bŵer nesaf.
Roedd heriau eraill yn cynnwys, gweithio gyda’r golau naturiol, ffilmio yn y tywyllwch a chadw mor llonydd â phosib, yn enwedig ar y tryciau saffari ac wrth gerdded drwy’r mynyddoedd!
Er gwaetha’r heriau hyn, rwy’n falch cael dweud i mi lwyddo i ffilmio cynnwys gwych, ac rwy’ nawr yn y broses o’i olygu.
Roedd gwaith tîm â phwysigrwydd manteisio ar sgiliau a thalentau pob unigolyn yn rhan bwysig o’r alltaith hon. Cefais gyfle i ddefnyddio offer newydd, cwrdd â phobl newydd, a helpu’r tîm i ddod o hyd i atebion i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt, wrth newid bywydau pobl am y gorau. Roedd yn fraint gallu derbyn y cynnig hwn newid a fydd, gobeithio yn gyfle i newid gyrfa. Heb nawdd a chefnogaeth Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig, ni fyddwn wedi gallu mynd. Felly, rwy’n diolch yn fawr iawn am y cymorth a’r gefnogaeth.

 

oznor

Charlotte Austwick 2