Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ymddiried – brandio newydd

Yn 2023 bydd Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig / Welsh Broadcasting Trust yn newid ein henw yn gyhoeddus i fod yn Ymddiried – Media Grants Cymru yn y ddwy iaith.

Pwrpas hyn yw amlygu pwrpas a gweithgareddau’r elusen.

Mae enw newydd yn golygu ein bod ni angen logo a brandio newydd. Rydym felly’n edrych am unigolyn neu gwmni creadigol a thalentog i greu cynllun gweledol cyfoes a thrawiadol fydd yn dangos yn glir pwy ydyn ni a beth ry’n ni’n ei wneud.

Os oes gen ti ddiddordeb mewn ymgeisio am y gwaith, cymer olwg ar y ddogfen yma:

https://docs.google.com/document/d/1Jj3uSpHIqnkSRnuYKFV0ee0vFzu9P3JTv36_CluYCIg/edit?usp=sharing

Os gen ti gwestiynau? Cysyllta â ni –  post@ymddiried.cymru

Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Gan weithio mewn partneriaeth â Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Phrifysgol De Cymru, mae rhaglen Hyfforddiant Cyfryngau Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd wedii gwreiddio mewn datblygu sgiliau a chodi dyheadau pobl ifanc syn awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Gan fwydo i mewn i’w hastudiaethau academaidd, mae’r rhaglen yn cynnig profiad gwaith ymarferol 7 diwrnod dwys yn yr Ŵyl, ble maen nhw’n gyfrifol am waith camera a golygu ffrwd byw’r llwyfan Far Out, sydd â chapasiti ar gyfer 6,000 o bobl. Maen nhw hefyd yn gwneud ffilm fer mewn ymateb i friff cleient. Mae premiere y ffilm yn digwydd ym mhabell Sinemar ŵyl fel rhan oi rhaglen gyhoeddus. Mae myfyrwyr yn cael eu mentora gan weithwyr proffesiynol gorau’r diwydiant adloniant sy’n gweithio ledled y byd ar deithiau mawr ac mewn lleoliadau enwog.

Mae’n gyfle unigryw ar gyfer twf a datblygiad – mae’r prosiect  yn mireinio sgiliau myfyrwyr, yn ehangu eu gorwelion proffesiynol ac yn datblygu eu hyder i weithio yn y diwydiant. Mae cyfranogwyr yn gadael gydag ychwanegiad da i’w CV a gan wybod eu bod wedi ehangu eu sgiliau. Mae’r profiad unigryw yma’n rhoi’r cyfle iddyn nhw ddefnyddiol eu sgiliau mewn amgylchedd gwaith cyflym ac iddyn nhw ehangu eu rhwydweithiau proffesiynol. Mae’n gyfle unwaith-mewn-oes i fod yn agos a phersonol gyda rhai o’r bandiau mwyaf blaenllaw o bob rhan o’r byd ac, i lawer, mae’n cynnig y cyfle i fynychu gŵyl gerddoriaeth am y tro cyntaf.

Mae cefnogaeth Ymddiried dros y 4 blynedd diwethaf wedi bod yn allweddol, yn enwedig wrth i ni wynebur heriau digynsail a ddaeth yn sgil pandemig COVID-19. Llwyddom i gadwr rhaglen yn fyw a chefnogwyd 31 o fyfyrwyr.

 

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Frameline Film, San Francisco

Cynhaliwyd première fy ffilm, Donna yng ngŵyl Frameline Film, San Francisco ym mis Mehefin 2022. Fel gwneuthurwr ffilmiau, roedd cael y cyfle i ddangos fy rhaglen ddogfen nodwedd gyntaf mewn gŵyl mor uchel ei pharch ar y llwyfan rhyngwladol yn amhrisiadwy  – ar lefel broffesiynol a phersonol. Ni allwn fod wedi gwneud hyn heb gymorth ariannol Ymddiried

Roedd Gŵyl Ffilm Frameline yn ddigwyddiad gwych. Cafodd mwy na chant o ffilmiau LHDTC+ – annibynnol a masnachol – eu dangos dros 10 diwrnod mewn nifer o leoliadau yn Ardal y Bae, California. Trefnodd Frameline nifer o ddigwyddiadau a oedd yn ddefnyddiol i mi fel gwneuthurwr ffilmiau gan gynnwys brunchdiwydiant a sesiynau rhwydweithio dyddiol. Wnes i gyfarfod â llawer o wneuthurwyr a golygyddion ffilmiau dogfen. Dwi wedi cadw mewn cysylltiad â nhw ac maen debygol y byddaf yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol. Gan mai hon oedd fy ngŵyl ffilm fawr gyntaf ers 4 blynedd, roedd yn wych cysylltu â chymaint o gyfoedion. Cysylltais hefyd â sinematograffwyr o’r UDA, cynhyrchwyr, cwmni cynhyrchu lleol a chynrychiolwyr o blith noddwyr Frameline. Cefais gyfle i siarad am fy ffilm nodwedd nesaf gyda chyllidwyr, ac mae’r sgyrsiau hyn yn parhau ar hyn o bryd.

Cynhaliwyd première fy ffilm yn theatr eiconig y Castro Theatre gyda chynulleidfa fawr o fynychwyr ffilm lleol a chast a chriw yn gysylltiedig â’r ffilm. Roedd yn brofiad anhygoel gweld fy ffilm ar y sgrin fawr, a chafodd dderbyniad da iawn. Roedd bod yno a chael standing ovationwrth i’r credydau godi yn rhywbeth bythgofiadwy. Roedd cyflwynor ffilm i fwy na 300 o westeion a chymryd rhan mewn sesiwn holi-ac-ateb wedyn yn teimlo fel eiliad fawr yn fy ngyrfa. Ers hynny dwi wedi derbyn nifer o negeseuon cefnogol a chynigion o waith posibl. Tra yno, cefais gyfle i gryfhau fy mherthynas gyda staff gŵyl Frameline, a dwin edrych ymlaen at gyflwyno rhagor o ffilmiau a gwneud cais am gyllid cwblhau gyda nhw. Diolch o galon i Ymddiried am y gefnogaeth.

 

 

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Wedi ei sefydlu yn 2018, mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd yn digwydd pob dwy flynedd ac yn dathlu animeiddio i bawb o bob gallu a chefndir.

Rhwng 7 a 24 Ebrill 2022, daeth Gŵyl Animeiddio Caerdydd ’22 â’r diwydiant animeiddio, cefnogwyr a darpar animeiddwyr ynghyd ar gyfer rhaglen hybrid llawn dop o ffilmiau byr wedi’u hanimeiddio, erthyglau nodwedd, dosbarthiadau meistr, sgyrsiau, perfformiadau, digwyddiadau diwydiant, digwyddiadau rhwydweithio, arddangosfa a phartïon, a hynny ar-lein (ar gael ledled y byd) ac mewn person mewn lleoliadau ar hyd a lled Caerdydd.

Cyfrannodd Ymddiried gefnogaeth ariannol i CAF22 o Gronfa Ysgoloriaeth Owen Edwards, i gefnogi gweithgaredd addysgol a gwaith CAF yn helpu pobl ifanc i gael mynediad ir diwydiannau creadigol. Defnyddiodd CAF yr arian yma i gynnig cefnogaeth a phrofiad gwaith, bwrsarïau, prosiect mentora i gefnogi myfyrwyr niwro-ddargyfeirio, rhaglen ddysgu diwydiannau creadigol, sgyrsiau a dosbarthiadau meistr.

Yn ogystal â phrofiad gwaith, galluogodd cefnogaeth Ymddiried ni i gyflwyno sgyrsiau diwydiant, dosbarthiadau meistr a sesiynau Holi ac Ateb i helpu pobl ifanc i ddeall sut i gael mynediad i’r diwydiant ac i adeiladu gyrfaoedd mewn animeiddio.

Dymar ail dro i Ymddiried ein cefnogi. Derbynion ni gyfraniad ar gyfer CAF20 hefyd. Roedd yr wŷl wedi ei drefnu ar gyfer 2-5 Ebrill 2020. Yn anffodus, oherwydd coronafirws, bun rhaid gohirio CAF20 funud olaf, ond gyda chefnogaeth cyllidwyr gan gynnwys Ymddiried, llwyddodd tîm CAF i ailddatblygu a  chynnal fersiwn ar-lein or ŵyl ym mis Hydref 2020.

I ni fel gŵyl ifanc, mae gweithio gydag Ymddiried wedi bod yn brofiad trawsnewidiol. Yn aml, gall geisiadau am gyllid gymryd amser hir a rhoi llawer o bwysau ychwanegol ar sefydliadau bach, ond roedd y broses o wneud cais i Ymddiried yn hynod o syml. Ar ôl cyflwyno ein cais, ac ymateb i gwestiynnau, roeddem yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth Ymddiried i CAF20. Roedd 2020 yn amlwg yn flwyddyn anodd dros ben i wyliau, ond fe wnaeth cefnogaeth amyneddgar a chydymdeimladol Ymddiried ein galluogi nid yn unig i oroesir flwyddyn, ond rhoddodd le ac amser i ni ddysgu a thyfu fel gŵyl. Rydym wedi creu rhaglen ar-lein rydym yn falch iawn ohoni, a byddwn yn parhau iw datblygu yn y dyfodol, gan wneud CAF yn llawer mwy hygyrch i bobl sydd ddim yn byw yn agos i Gaerdydd, cynulleidfaoedd anabl, rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu, a’r rhai sy’n wynebu rhwystrau ariannol i gael mynediad at ddigwyddiadau. Fe wnaeth cefnogaeth gynyddol Ymddiried yn 2022 ein helpu i gyflwyno ein gŵyl fwyaf hyd yma, ar fersiwn hybrid cyntaf erioed o CAF.

– Lauren Orme, Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Dyma flas o’r hyn oedd ar gynnig

https://www.youtube.com/watch?v=fRv1gDi-p2A

Margred Pryce – MA Golygu yn yr NFTS, yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol

Ar ddiwedd 2017, cefais gynnig lle ar y gwrs MA Golygu clodfawr yn yr NFTS, yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol. Er y cyfle arbennig hwn, ysgoloriaeth gan Ymddiried a dweud y gwir a alluogodd fi, mam sengl i ddau o blant, i ymrwymo i’r MA. Rwy’n ddiolchgar tu hwnt i Ymddiried am gyfrannu tuag at fy ffioedd ysgol. Cymerodd yr ysgoloriaeth hon bwysau ariannol enfawr oddi ar fy ysgwyddau a chaniatáu imi ganolbwyntio’n llawn ar gael y gorau o’r cwrs. Am hyn, dwi’n ddiolchgar iawn. 

Ers hynny, bues i’n un o 8 golygydd yn NFTS yn datblygu ein sgiliau technegol a sgiliau adrodd straeon ochr yn ochr â myfyrwyr eraill: cyfarwyddwyr, cyfansoddwyr, dylunwyr sain, ysgrifenwyr sgrin, cynhyrchwyr ac artistiaid VFX. Rydyn ni wedi dysgu’r grefft trwy greu ffilmiau, dysgu wrth wneud camgymeriadau, a dysgu wrth gydweithio’n greadigol ac effeithiol gyda’n gilydd. Dwi wedi dysgu cymaint trwy wylio ‘rushes’ a golygiadau myfyrwyr eraill, trwy eistedd mewn sesiynau adolygu wythnosol, a thrwy ddysgu cynnig a derbyn beirniadaeth adeiladol ar ffilmiau. Roedd rhain yn gyfleoedd amhrisiadwy, a phob un o dan arweiniad tiwtoriaid golygu eithriadol yr NFTS fel Richard Cox (Gentleman Jack), Clare Ferguson (Aileen: Life and Death of a Serial Killer), tiwtoriaid gwadd fel Will Oswald (Good Omens), Lucien Clayton (Derry Girls), Mick Audsley (A Personal History of David Copperfield) a Jon Gregory (Three Billboards Outside Ebbing Missouri). 

Heblaw am yr amrywiol ymarferion dysgu, dros y ddwy flynedd dwi wedi golygu chwe ffilm ffuglen fer, dwy ffilm ddogfen arsylwadol, ffilm ddogfen wyddonol, ffilm animeiddio a chyfres o hysbysebion. Ron i hefyd yn Is-Olygydd ar ffilm ffuglen fer, November 1st, a enillodd Efydd yn Oscars Myfyrwyr Los Angeles 2019 ac oedd hefyd ar restr hir am BAFTA eleni. Yn ogystal a hyn, dwi’n lwcus iawn y bydd un o’n ffilmiau ffuglen i, Room for Two, yn cael ei dangos fel rhan o wyl BFI Flare cyn diwedd y mis. 

Yn NFTS, dysgais taw’r broses o gydweithio creadigol yw’r peth pwysicaf i’w feistroli. Dwi’n falch tu hwnt mod i wedi gallu cydweithio’n agos ac yn gynhyrchiol gyda chymaint o fyfyrwyr eraill ac wedi llwyddo i greu partneriaethau gweithio arbennig iawn. 

Wythnos diwethaf, cyflwynon ni ein ffilmiau gradd ffuglen, dogfen ac animeiddio i gynulleidfa wahoddedig yn Picturehouse Central a graddio yn yr Empire Leicester Square. Mae wedi bod yn ddwy flynedd wefreiddiol, a dwi wedi dysgu llawer am fy hunan fel golygydd – dwi’n cael fy nenu at straeon llawn emosiwn a dwi’n mwynhau dod â sensitifrwydd a chwilfrydedd i’r deunydd. Dwi’n falch tu hwnt mod i wedi cael y cyfle yma a gallaf argymell y profiad i unrhyw un. 

Mae nhw’n dweud bod popeth yn edrych amhosib hyd nes iddo ddigwydd. Ychydig flynyddoedd yn ôl roedd fy mreuddwyd o weithio fel golygydd mewn ffilm a theledu yn teimlo’n bell ac anghyraeddadwy. Nawr, gyda chefnogaeth Ymddiried, dwi’n olygydd dwyieithog gyda chyfoeth o brofiad, ac sy’n barod i fod yn rhan o’r gymuned gwneud ffilmiau yng Nghymru. Diolch yn fawr.

 

Margred – rhes flaen, ar y dde

Al Sarab Tree

 

 

 

 

 

 

 

 

Room for Two