Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

It’s my Shout – Stori Clare C Potter

Pedair blynedd yn ôl, rhoddodd Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig arian i mi wneud cwrs sgriptio (ac mae’r amser wedi hedfan!) Ers hynny, ac yn uniongyrchol oherwydd y cwrs, roeddwn eisiau gwneud rhaglen ddogfen. Wel, rwy’n falch o gael dweud y gwnaeth y BBC gomisiynu syniad gen i ar gyfer cynllun It’s My Shout – dyma’r tro cyntaf i mi gyfarwyddo unrhyw beth!

Mae’r rhaglen ddogfen yn ymwneud â Shirley Walker, barbwr yn fy mhentref. Mae hi wedi bod wrthi’n torri gwallt ers bron i 70 mlynedd (a’i thad yn yr un ystafell am flynyddoedd cyn hi). Mae’r wal wedi’i addurno gyda lluniau o ddynion iddi dorri eu gwalltiau ar hyd y blynyddoedd. Mae’n lle arbennig, ac rwy’n hynod o ffodus o fod wedi cael cyfle i greu’r ffilm.

Rydw i mor ddiolchgar i chi am roi’r cyfle i mi.

Dyma’r ffilm!:

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0002y3t

Radio Platfform Internships

Radio Platfform is Wales Millennium Centre’s flagship creative education programme. Comprising of a youth-led digital radio station and a six-week accredited training course in broadcasting, it provides skills for life, skills for work and a chance for young people to have a voice.

Since October, Radio Platfform has benefitted from seven part time, paid interns to really commit to running the station and receive recognition for their contribution. The Welsh Broadcasting Trust’s generous support has made a real difference in getting these Internships off the ground.

Ben and Daniel both now work 20 hours each week to manage the day to day running of the station and provide guidance and support for new participants.

Ben Clark’s story:

Six months after graduating from Cardiff University, I joined Radio Platfform as a volunteer. At the time I was working in retail, having had no luck finding a job in an area I wanted to pursue as a career. Searching the Wales Millennium Centre’s Jobs Board page, I stumbled across an advert for Radio Platfform – a free scheme offering young people the opportunity to learn all aspects of radio production. As someone who desperately wanted experience in the arts and media industries, this course seemed specifically suited towards me. I ended up volunteering with Radio Platfform, participating in countless projects and events with the station, and in October of last year I landed the first job that has made me feel like I’m making progress towards my career ambitions.

Daniel Edwards’ story:

I have been in this role now for about four months and it has been a most enjoyable experience and a huge learning curve for me. The job is very rewarding as it requires me to interact with the many young people who come into the station and who record their shows. It gives me great pride to encourage and advise them in their creative decisions as well as providing a safety net should they need any help with the station equipment..

 

 

 

 

M.A Cyfarwyddo Rhaglenni Dogfen, NFTS

O’r 8 o bobl ar fy nghwrs yn yr National Film and Television School, fi oedd â’r lleia’ o brofiad. Er hynny, dw i’n angerddol am adrodd storïau ac mae gen i empathi cryf tuag at bobl, oedd yn sylfaen dda i fy helpu i feithrin sgiliau technegol newydd ac i ddarganfod fy arddull fy hun o wneud ffilmiau.

Fe wnes i dair ffilm yn fy mlwyddyn gyntaf: “Poetry”; “Moment of Truth”, ac “Ymchwilio”. “Poetry” oedd y ffilm gyntaf i mi wneud erioed. Lleolwyd y ffilm yn ardal y Gŵyr. Cefais ymateb cadarnhaol iawn gan y tiwtoriaid a fy nghyd-fyfyrwyr. Gyda’r ffilm hon, y pwyalais i mi oedd datblygu fy sgiliau camera, gan ganolbwyntio ar greu sinematograffi diddorol a hudolus.

Lleolwyd  fy ffilm, “My Moment of Truth” yn y Gŵyr hefyd. Mae’r ffilm yn olrhain hanes cymeriad sydd  â gorffennol cythryblus, wrth iddo aros am ganlyniadau profion i weld os oedd wedi gwella o salwch difrifol.

Roedd fy ffilm “Ymchwilio” yn trafod sut gall rhedeg pellter fod o gymorth i’ch iechyd meddwl. Roedd y ffilm hon yn her fawr, gan i ran fwyaf o’r ffilmio digwydd yn yr awyr agored mewn tywydd stormus, a chefais rai anawsterau gyda’r stori, ond trwy olygu a’r defnydd o sain a cherddoriaeth gain, daeth y ffilm at ei gilydd a derbyniodd adborth da. Dyma’r ffilm y gwnes i’r nifer fwy o gamgymeriadau, ond yr un y dysgais fwya’ wrth ei gwneud. 

Dw i nawr yn gweithio ar fy ffilm graddio, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddysgais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf i wneud rhaglen ddogfen am grŵp dawns fenywaidd yn yr UDA sy’n gwella wedi cyfnod o fod yn gaeth i gyffuriau. 

Aeth y cyfraniad o £2,500 a gefais gan ‘Ymddiried’  tuag at ffioedd fy M.A.. Gymerodd hwn lawer o’r pwysau ariannol oddi arnaf, gan adael i mi ganolbwyntio ar y cwrs, sy’n brofiad unwaith mewn bywyd.  Dw i’n teimlo ‘mod i wedi ymestyn fy hun yn greadigol mewn cymaint o ffyrdd, wedi cwrdd â phobl anhygoel, wedi gwella fy rhwydwaith, ac yn fwy na dim, wedi  datblygu fy arddull creu ffilmiau. 

Bryony Wigley 2

Cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol i Kenya

Ym mis Ionawr, 2018, cefais gyfle, gyda chymorth ariannol gan yr Ymddiriedolaeth i weithio fel cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol a chadwraeth i Kenya ‘dan arweiniad yr fforiwr a’r anturiaethwr Colonel Blashford-Snell (OBE). Roedd yn alldaith yn gydweithrediad gyda’r Mount Kenya Trust a’r El Karama Conservancy i weinyddu cymorth deintyddol a meddygol, dosbarthu sbectolau a llyfrau ysgolion, ynghyd ag ymchwilio ymhellach i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt yn yr ardal.
Roedd ffilmio’r ymgyrch a gweithio fel cydlynydd ffilm yn heriol ar adegau, ond yn bleserus. Roedd y daith yn un prysur, gyda chriw mawr o bobl a nifer o gamerâu i fy nghadw’n brysur wrth fy ngwaith. Wnaeth y gwaith a gynhyrchwyd creu argraff fawr arna i.
Y brif her dechnegol i mi oedd yr angen cyson i bweru’r batris a gorfod bod yn ymwybodol o ble fyddai‘r ffynhonnell bŵer nesaf.
Roedd heriau eraill yn cynnwys, gweithio gyda’r golau naturiol, ffilmio yn y tywyllwch a chadw mor llonydd â phosib, yn enwedig ar y tryciau saffari ac wrth gerdded drwy’r mynyddoedd!
Er gwaetha’r heriau hyn, rwy’n falch cael dweud i mi lwyddo i ffilmio cynnwys gwych, ac rwy’ nawr yn y broses o’i olygu.
Roedd gwaith tîm â phwysigrwydd manteisio ar sgiliau a thalentau pob unigolyn yn rhan bwysig o’r alltaith hon. Cefais gyfle i ddefnyddio offer newydd, cwrdd â phobl newydd, a helpu’r tîm i ddod o hyd i atebion i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt, wrth newid bywydau pobl am y gorau. Roedd yn fraint gallu derbyn y cynnig hwn newid a fydd, gobeithio yn gyfle i newid gyrfa. Heb nawdd a chefnogaeth Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig, ni fyddwn wedi gallu mynd. Felly, rwy’n diolch yn fawr iawn am y cymorth a’r gefnogaeth.

 

oznor

Charlotte Austwick 2

 

 

Cwrs Sinema Jam / NFTS ar ‘sut fod yn gynhyrchydd llwyddiannus’

Mynychais gwrs Sinema Jam / NFTS ar ‘sut fod yn gynhyrchydd llwyddiannus’ yn stiwdio Tileyard, Kings Cross, Llundain ym mis Hydref 2017. Roedd y cwrs ar ffurf seminar yng nghwmni’r cynhyrchydd Stephen Woolley (The Crying Game, Interview With A Vampire, Carol) ac wedi ei seilio ar 35 mlynedd o brofiad cynhyrchu ffilmiau. Arweiniodd e ni drwy bob cam o gynhyrchu ffilm: datblygu; ariannu; ffilmio; ôl-gynhyrchu; gwerthu a marchnata , gan ddenu’n sylw at sut roedd yr elfennau yma’n gorgyffwrdd ac yn effeithio ar ei gilydd. Roedd y seminar yn hwyliog, gyda Stephen yn rhannu storiâu difyr oedd yn berthnasol i’r camau yma.

Roedd arddull sgyrsiol, agored Stephen yn apelgar ac roedd yn annog ni fel mynychwyr y cwrs i holi cwestiynau. Fy mhrif ddiddordeb oedd dysgu mwy am ddatblygu ac ariannu ffilmiau. Llwyddodd i esbonio’r broses gymhleth yma mewn ffordd syml, ddealladwy. Roedd gen i ddiddordeb clywed ei farn ar gynlluniau EIS/SEIS a sut roedden nhw’n gweithio yng nghyd-destun ei ffilmiau e. Buaswn yn hyderus y cynnig ei gwrs e i bobl sy’ â diddordeb dysgu mwy am sut i gynhyrchu ffilm sinematig.Dw i wrthi’n gweithredu ei fodel gwaith i ochr fraich ‘datblygu’ fy nghwmni newydd, gan obeithio y bydd mor llwyddiannus â model gwaith ffilmiau Stephen.