Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Gwyl Ffilm y Cenhedloedd Unedig

Adroddiad: Deborah Perkin

A minnau ar fy ffordd i’r United Nations Association Film Festival, roedd hedfan i San Francisco dros giât enwog y ‘Golden Gate’ yn wefreiddiol. Ni fuaswn wedi gwneud y daith o gwbl oni bai am grant i deithio yna a dderbyniais gan yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig.

Roeddwn yno i hyrwyddo fy ffilm ddogfen gynta’ ar gyfer y sinema, Bastards. Mae’r ffilm yn olrhain dygnwch un fenyw anllythrennog sy’n ceisio cynnig y bywyd gorau posib i’w phlentyn llwyn a pherth. Mae cymaint yn y fantol gan ei bod yn byw ym Moroco, gwlad Fwslimaidd ble mae rhyw du allan i briodas yn anghyfreithlon

Roedd y cyfleoedd i rwydweithio’n wych a chefais gyfleodd i wneud cysylltiadau ar gyfer prosiectau posib y dyfodol. O safbwynt dosbarthu’r ffilm yn America, roedd yn arbennig o ddefnyddiol cael cyfarfod â chymaint o academyddion o Brifysgol Standford, ble cynhaliwyd yr ŵyl. Addawodd pennaeth yr adran Ddwyrain Canol y byddai’n Standford yn prynu’r ffilm ar gyfer llyfrgell y Coleg. Bydd hyn yn sêl bendith defnyddiol iawn wrth i ddosbarthwyr y ffilm, Icarus Films geisio gwneud gwerthiannau i brifysgolion Americanaidd eraill.

Bastards_UK_Quad_new_FINAL_PRINT (2)

 

Cyfnod ‘internship’ gyda Paramount Pictures

Adroddiad Gabriella Lewis

Ar minnau newydd ddychwelyd o wyl ffilm Cannes, hoffwn ddiolch yn fawr i’r Ymddiriedolaeth am roi cymorth ariannol i mi’n ddiweddar i dderbyn cyfnod o waith ‘internship’ gyda Paramount Pictures. Rwy’n teimlo i’r profiad gyfoethogi a chynorthwyo fy natblygiad fel entrepreneur ffilm.

Gabriella LewisGabriella Lewis #2

Cwrs cyfarwyddo y Royal Central School of Speech & Drama

Adroddiad Robert Gwyn Davin

Roedd cwrs cyflwyniad i gyfarwyddo yn y Royal Central School of Speech and Drama yn gyflwyniad da i fyd cyfarwyddo theat.r, er ofewn cyfyngderau coleg ddrama Roedd 16 ohonom yn y dosbarth. Actores sydd wedi symud i rôl cyfarwyddwr oedd y tiwtor. Roedd dau ddosbarth yr wythnos, rhwng 7-9 nos Lun a nos Fercher.

I mi, roedd hanner cyntaf y cwrs yn gryfach na’r ail hanner. Yn y cyfnod cynnar, dysgom am amlinellu pwrpas, creu ffiniau, ysgrifennu cytundeb o gyfrifoldebau o fewn y dosbarth a thuag at ein cyd-fyfyrwyr. Roedd yn awyrhylch saff, ble roedd rhwydd hynt i wneud camgymeriadau ac felly i ddysgu. ‘Doedd y mwyafrif o’r myfyrwyr heb gyfarwyddo o’r blaen, er roedd y rhai a oedd wedi yn gorfod cyfaddawdu tipyn gan eu bod yn fwy cyfarwydd gyda’r gwaith.

Cawsom 2 gyfle i gyfarwyddo cyflwyniadau llafar / monolog gan ddefnyddio myfyrwyr oedd ar gyrsiau eraill. Er enghraifft, myfyrwyr tramor yn dysgu actio trwy gyfrwng y Saesneg

Roedd defnyddio gemau ac arwain y dosbarth yn y sesiynau twymo ar gychwyn pob gwers yn brofiad da, er ychydig yn frawychus!

Mae gan goleg Central lyfrgell wych, ystafelloedd ymarfer da ac adnoddau technegol heb eu hail. Os oes awydd gan unrhyw un i ddysgu unrhyw agwedd ar ddrama, fedra i ddim meddwl am le gwell i wneud hynny.

central school of speech & drama 2 central school of speech & drama

 

 

BAFTA Cymru i Clare Sturges

Llongyfarchiadau i Clare Sturges am ennill gwobr Torri Drwodd BAFTA Cymru, 2015.

Mae Clare yn un o’r nifer o unigolion talentog mae Ymddiried yn eu cefnogi’n flynyddol gyda grantiau, ac rydym yn falch iawn o’i llwyddiant.

Enillodd Clare y wobr arbennig hon am ei ffilm ddogfen, Sexwork, Love & Mr Right. Mae’r ffilm yn dilyn stori putain o ardal ‘red-light’ Amsterdam, sy’n disgyn mewn cariad gydag un o’i chwsmeriaid.

Mae’r ffilm eisoes wedi cael ei darlledu ar sianel ABC2 yn Awstralia ac fe’i dangoswyd yng Ngŵyl Ffilm Genedlaethol i Fenywod yn Los Angeles y llynedd.

Clare yw’r gyfarwyddwraig gyntaf i ennill y wobr arbennig hon

Clare BAFTA selfiebafta logo