Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

M.A Cyfarwyddo Rhaglenni Dogfen, NFTS

O’r 8 o bobl ar fy nghwrs yn yr National Film and Television School, fi oedd â’r lleia’ o brofiad. Er hynny, dw i’n angerddol am adrodd storïau ac mae gen i empathi cryf tuag at bobl, oedd yn sylfaen dda i fy helpu i feithrin sgiliau technegol newydd ac i ddarganfod fy arddull fy hun o wneud ffilmiau.

Fe wnes i dair ffilm yn fy mlwyddyn gyntaf: “Poetry”; “Moment of Truth”, ac “Ymchwilio”. “Poetry” oedd y ffilm gyntaf i mi wneud erioed. Lleolwyd y ffilm yn ardal y Gŵyr. Cefais ymateb cadarnhaol iawn gan y tiwtoriaid a fy nghyd-fyfyrwyr. Gyda’r ffilm hon, y pwyalais i mi oedd datblygu fy sgiliau camera, gan ganolbwyntio ar greu sinematograffi diddorol a hudolus.

Lleolwyd  fy ffilm, “My Moment of Truth” yn y Gŵyr hefyd. Mae’r ffilm yn olrhain hanes cymeriad sydd  â gorffennol cythryblus, wrth iddo aros am ganlyniadau profion i weld os oedd wedi gwella o salwch difrifol.

Roedd fy ffilm “Ymchwilio” yn trafod sut gall rhedeg pellter fod o gymorth i’ch iechyd meddwl. Roedd y ffilm hon yn her fawr, gan i ran fwyaf o’r ffilmio digwydd yn yr awyr agored mewn tywydd stormus, a chefais rai anawsterau gyda’r stori, ond trwy olygu a’r defnydd o sain a cherddoriaeth gain, daeth y ffilm at ei gilydd a derbyniodd adborth da. Dyma’r ffilm y gwnes i’r nifer fwy o gamgymeriadau, ond yr un y dysgais fwya’ wrth ei gwneud. 

Dw i nawr yn gweithio ar fy ffilm graddio, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddysgais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf i wneud rhaglen ddogfen am grŵp dawns fenywaidd yn yr UDA sy’n gwella wedi cyfnod o fod yn gaeth i gyffuriau. 

Aeth y cyfraniad o £2,500 a gefais gan ‘Ymddiried’  tuag at ffioedd fy M.A.. Gymerodd hwn lawer o’r pwysau ariannol oddi arnaf, gan adael i mi ganolbwyntio ar y cwrs, sy’n brofiad unwaith mewn bywyd.  Dw i’n teimlo ‘mod i wedi ymestyn fy hun yn greadigol mewn cymaint o ffyrdd, wedi cwrdd â phobl anhygoel, wedi gwella fy rhwydwaith, ac yn fwy na dim, wedi  datblygu fy arddull creu ffilmiau. 

Bryony Wigley 2

Cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol i Kenya

Ym mis Ionawr, 2018, cefais gyfle, gyda chymorth ariannol gan yr Ymddiriedolaeth i weithio fel cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol a chadwraeth i Kenya ‘dan arweiniad yr fforiwr a’r anturiaethwr Colonel Blashford-Snell (OBE). Roedd yn alldaith yn gydweithrediad gyda’r Mount Kenya Trust a’r El Karama Conservancy i weinyddu cymorth deintyddol a meddygol, dosbarthu sbectolau a llyfrau ysgolion, ynghyd ag ymchwilio ymhellach i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt yn yr ardal.
Roedd ffilmio’r ymgyrch a gweithio fel cydlynydd ffilm yn heriol ar adegau, ond yn bleserus. Roedd y daith yn un prysur, gyda chriw mawr o bobl a nifer o gamerâu i fy nghadw’n brysur wrth fy ngwaith. Wnaeth y gwaith a gynhyrchwyd creu argraff fawr arna i.
Y brif her dechnegol i mi oedd yr angen cyson i bweru’r batris a gorfod bod yn ymwybodol o ble fyddai‘r ffynhonnell bŵer nesaf.
Roedd heriau eraill yn cynnwys, gweithio gyda’r golau naturiol, ffilmio yn y tywyllwch a chadw mor llonydd â phosib, yn enwedig ar y tryciau saffari ac wrth gerdded drwy’r mynyddoedd!
Er gwaetha’r heriau hyn, rwy’n falch cael dweud i mi lwyddo i ffilmio cynnwys gwych, ac rwy’ nawr yn y broses o’i olygu.
Roedd gwaith tîm â phwysigrwydd manteisio ar sgiliau a thalentau pob unigolyn yn rhan bwysig o’r alltaith hon. Cefais gyfle i ddefnyddio offer newydd, cwrdd â phobl newydd, a helpu’r tîm i ddod o hyd i atebion i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt, wrth newid bywydau pobl am y gorau. Roedd yn fraint gallu derbyn y cynnig hwn newid a fydd, gobeithio yn gyfle i newid gyrfa. Heb nawdd a chefnogaeth Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig, ni fyddwn wedi gallu mynd. Felly, rwy’n diolch yn fawr iawn am y cymorth a’r gefnogaeth.

 

oznor

Charlotte Austwick 2

 

 

Cwrs Sinema Jam / NFTS ar ‘sut fod yn gynhyrchydd llwyddiannus’

Mynychais gwrs Sinema Jam / NFTS ar ‘sut fod yn gynhyrchydd llwyddiannus’ yn stiwdio Tileyard, Kings Cross, Llundain ym mis Hydref 2017. Roedd y cwrs ar ffurf seminar yng nghwmni’r cynhyrchydd Stephen Woolley (The Crying Game, Interview With A Vampire, Carol) ac wedi ei seilio ar 35 mlynedd o brofiad cynhyrchu ffilmiau. Arweiniodd e ni drwy bob cam o gynhyrchu ffilm: datblygu; ariannu; ffilmio; ôl-gynhyrchu; gwerthu a marchnata , gan ddenu’n sylw at sut roedd yr elfennau yma’n gorgyffwrdd ac yn effeithio ar ei gilydd. Roedd y seminar yn hwyliog, gyda Stephen yn rhannu storiâu difyr oedd yn berthnasol i’r camau yma.

Roedd arddull sgyrsiol, agored Stephen yn apelgar ac roedd yn annog ni fel mynychwyr y cwrs i holi cwestiynau. Fy mhrif ddiddordeb oedd dysgu mwy am ddatblygu ac ariannu ffilmiau. Llwyddodd i esbonio’r broses gymhleth yma mewn ffordd syml, ddealladwy. Roedd gen i ddiddordeb clywed ei farn ar gynlluniau EIS/SEIS a sut roedden nhw’n gweithio yng nghyd-destun ei ffilmiau e. Buaswn yn hyderus y cynnig ei gwrs e i bobl sy’ â diddordeb dysgu mwy am sut i gynhyrchu ffilm sinematig.Dw i wrthi’n gweithredu ei fodel gwaith i ochr fraich ‘datblygu’ fy nghwmni newydd, gan obeithio y bydd mor llwyddiannus â model gwaith ffilmiau Stephen.

Adroddiad M J McMahon ar ŵyl SXSW, Austin, Texas

Golygodd cefnogaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth fy mod wedi gallu teithio i wyl SXSW yn Austin, Texas i gefnogi’r ffilm rwy’n ei chynhyrchu, The Man from Mo’Wax.

SXSW yw un o’r gwyliau mwya’ ac uchaf ei barch yn y byd. Mae’n wyl ar gyfer cerddoriaeth, ffilm a’r diwydiant digidol, rhyngweithiol, gyda’r ŵyl yn dewis y goreuon i’w arddangos yn yr ŵyl

Eleni, derbyniodd yr ŵyl 2,458 ffilm, gan ddewis 140 i’w harddangos, gan gynnwys ein ffilm ni, The Man from Mo’Wax

Cynhaliwyd yr ŵyl rhwng Mawrth 11eg a 20fed, 2016. Dangoswyd The Man from Mo’Wax dair waith. Llwyddais i â’r tîm, Cyfarwyddwr, Matthew Jones; cyd-gynhyrchydd, Brian A.Hoffman; golygydd, Alec Rossiter a’r ymchwilydd archif, Lee Holmes fynychu pob dangosiad.

Unwaith i’r ffilm gael ei derbyn gan SXSW, roedd modd i ni geisio am arian ‘completion funding’ y BFI. I dderbyn yr arian yma, mae’n rhaid i ffilm gael ei derbyn gan un o 21 gŵyl genedlaethol. Mae’r SXSW yn un o’r gwyliau cydnabyddedig hynny. Rhai wythnosau’n ddiweddarach, mi sicrhawyd yr arian gan olygu ein bod yn gall cwblhau’r ffilm.

Mae’r ffilm hefyd wedi cael ei derbyn yn y gwyliau yma:

Nashville Film Festival
Sydney Film Festival
Melbourne International Film Festival
BFI London Film Festival

Mae’r BBC wedi gweld y ffilm ac wedi datgan bwriad i’w ddarlledu’r mewn strand gerddorol.
Rhestrodd cylchgrawn Rolling Stone y ffilm yn eu ’25 ffilm gorau’r ŵyl’
Nododd yr The Independent bod y ffilm yn un o’r 6 ddenodd eu sylw yn yr ŵyl.
Derbyniodd y ffilm adolygiad da iawn gan Variety.


MJ_McMahon_001-1

sxswfilm

 

Ffilmio ym Melize ar gyfer traethawd MA

Adroddiad Charlotte Austwick:

Roedd saethu ffilm anthropolegol ar fy mhen fy hun mewn gwres llethol o 40 gradd, cyllideb fechan, dim dealltwriaeth o’i iaith frodorol a hynny wrth geisio torri drwy jwngl gyda machete wrth gael fy mwyta’n fyw gan forgrug yn heriol – ac yn dipyn o brofiad!
Pwrpas fy nhaith oedd creu ffilm ar gyfer fy nhraethawd M.A. ar Felize. Roedd yn brofiad ‘unwaith mewn bywyd’. Datblygais fel cynhyrchydd ffilm ac mi ddysgais fod gen i reddf naturiol ar gyfer sinematograffi. Dw i’n teimlo i mi dyfu fel person hefyd wrth i mi brofi pethau na all eraill ‘mond freuddwydio amdanynt. Mae nofio mewn dŵr grisial wrth wylio dynes yn yr un dŵr â mi yn ymdrochi wrth bluo iâr yn fythgofiadwy. Dyna’r Belize brofais i!
Dw i wedi arfer gyda’r profiad o weithio ar set ddrama gyda chriw mawr yn tynnu eu pwysau o gwmpas. Roedd y profiad yma felly’n un anodd a chymhleth i mi
Cefais gryn anhawster adre yn y ‘stafell olygu. Roedd y feddalwedd yn newydd i mi ac er bod gen i ddarlun clir ar gyfer y ffilm orffenedig, roedd y manion yn waith caled ac rwy’n difaru peidio holi am gymorth golygydd sain broffesiynol.
Roedd fy noethuriaeth wedi ei rannu’n 50/50 rhwng anthropolegaeth cymdeithasol a chynhyrchu ffilm.
Llwyddais i godi digon o arian i gwblhau fy nhraethawd hir yn allanol ac rwy’n hynod ddiolchgar i’r Ymddiriedolaeth am y grant dderbyniais. Wnaeth y grant fy nghynorthwyo i gwblhau fy ngwaith maes.
Roedd y cyfraniad cyfystyr â 2012 o ddoleri Belize, sy’n fwy na mae rhai o’r bobl leol yn ei ennill mewn blwyddyn.
Felly, diolch o galon i’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig am y gefnogaeth.